ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองฯ

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ประธานการในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2558 โดยมี รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล ตามประเด็นตัวบ่งชี้ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสักทอง 2

รูปภาพ: