มอบเกียรติคุณบัตร

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ได้มอบเกียรติคุณบัตรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ พต.ต.ท.ไถง ปราศจากศัตรู ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ได้ร่วมพัฒนาและสร้างคุณประโยชน์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ

รูปภาพ: