ผลงานวิชาการ ของนางสุรีย์ ถิ่นจันทร์ เรื่องรายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ผู้ศึกษา : นางสุรีย์ ถิ่นจันทร์

สถานศึกษา : โรงเรียนอนุบาลแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1

ปีการศึกษา : 2557