เกลี่ยอัตรา

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเกลี่ยอัตรา กำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กรณีตำแหน่งว่าง สังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ 

รูปภาพ: