ประชุมคณะวิทยากรอังกฤษ

นางสาวชฎารัฐ  ปลูกเพาะ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ นายกรัณฑ์  สมจิตต์ ศน.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะวิทยากรภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ณ ห้องประชุมสักทอง ๒

รูปภาพ: