สร้างเครื่องมือ

นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เปิดการอบรมการสร้างข้อสอบการอ่าน การเขียน ภาษาไทยอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่องและสื่อสารได้ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่เขต ๑ 

รูปภาพ: