ประชุม กตปน.แพร่ เขต ๑

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.แพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: