จัดสรรงบฯ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: