ตรวจเยี่ยม รร.บ้านป่าแดง

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะ นิเทศ รร.บ้านป่าแดง(วันรัตตฯ) ถึงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายให้ปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV  

รูปภาพ: