นิเทศม่วงไข่

นายประสิทธิ์ อินวรรณา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และคณะกรรมการนิเทศยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มเครือข่ายการศึกษาม่วงไข่ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายให้ปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV

รูปภาพ: