สรุปผลการนิเทศกลุ่มฯพญาพล

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะกรรมการสรุปผลการนิเทศในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายให้ปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV. ณ ห้องประชุม รร.บ้านแม่หล่าย อ.เมืองแพร่

รูปภาพ: