ตรวจเยี่ยม รร.บ้านแม่หล่าย

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะ นิเทศ รร.บ้านแม่หล่าย ถึงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายให้ปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV  ณ รร.บ้านแม่หล่าย อ.เมืองแพร่

รูปภาพ: