สรุปผลการนิเทศกลุ่มฯม่วงไข่

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะสรุปผลการ นิเทศเชิงปฏิบัติการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มเครือข่ายการศึกษาม่วงไข่ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายให้ปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV.

รูปภาพ: