สรุปผลการนิเทศ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานสรุปผลการ นิเทศเชิงปฏิบัติการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร ณ รร.บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายให้ปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 

รูปภาพ: