มอบโรงอาหารห้วยโรงนอก

นายสุชาติ   นาคเสวก กรรมการและเลขานุการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะและคณะ เป็นตัวแทนส่งมอบอาคารโรงอาหารโครงการ “๕๐ ปี ๕๐ โรงเรียน” มอบให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก โดยมี นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายธงงชัย  คำปวง ผอ.ร.ร.รับมอบ

รูปภาพ: