สรุปผลการนิเทศกลุ่มยมเหนือ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ สรุปผลการ นิเทศเชิงปฏิบัติการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ อำเภอสอง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายให้ปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV.และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องค่านิยมหลัก 12 ประการ

รูปภาพ: