ผลงานวิชาการ ของนายปริญญา ลุนภูงา เรื่องรายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา)

ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา)

ผู้วิจัย นายปริญญา ลุนภูงา

สาขา การบริหารศึกษา

สถานศึกษา โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา)

ปีที่พพิมพ์ 2557

สิ่งที่แนบมาด้วย: