นิเทศเชิงปฏิบัติการ

นายประสิทธิ์ อินวรรณา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑ นิเทศเชิงปฏิบัติการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รร.ไทยรัฐวิทยา ๓๑ และ รร.บ้านแม่พร้าว อ.สอง จ.แพร่ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ จัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ

รูปภาพ: