สพฐ.ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 สพป.แพร่ เขต 1 นำโดยนายพงศ์เดชน์ เศรษฐ์นิติกุล ผอ.กลุ่มอำนวยการ และนางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนให้การต้อนรับนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. และร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก โดยมีนายธงชัย คำปวง ผอ.รร.

วางแผนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการวางแผนการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ (กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดในสถานศึกษา) ซึ่งจังหวัดแพร่ได้จัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อดำเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (ITA) และชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต่อด้วยร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 20/2561เพื่อรับทราบ แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา และนำนโยบาย สู่การปฏิบัติตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาขนในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่

นายประดิษฐ์ เชียงอาภัย ผอ.รร.บ้านดอนชัย เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 ซึ่งกำหนดการประกวดฯ ในวันที่ 12 มิถุนายน ณ สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (DMC)

นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ของสพป.แพร่ เขต 1 ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา(DMC) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ระหว่างวันที่ 25 – 26 พ.ค.2561 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

นิเทศติดตามผลการพัฒนาครูพันธ์ุใหม่ให้เป็นครูมืออาชีพ

สพป.แพร่ เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ร่วมนิเทศติดตามผลการพัฒนาครูพันธุ์ใหม่ในสังกัด โดยได้แบ่งกลุ่มศึกษาดูงานของโรงเรียนที่รับผิดชอบแยกตามกลุ่มสาระ จากนั้นได้นำมาร่วมอภิปรายกลุ่มและนำเสนอเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครูผู้เข้ารับการอบรมฯ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

การสรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561

นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 ในโรงเรียนที่มีอัตราว่างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 อัตรา ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed