ประเมินผลงานเชิงประจักษ์ศึกษานิเทศก์ที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยประสบผลสำเร็จ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ต้อนรับ นางวาทินี ธีระตระกูล พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ศึกษานิเทศก์ที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยประสบผลสำเร็จ ของนางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ในวันที่ 25 มิ.ย.2561 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยม อาหารกลางวัน น้ำดื่ม ห้องสุขา และการบริหารจัดการอาคารสถานที่ของโรงเรียนบ้านถิ่น โรงเรียนบ้านห้วยม้า โรงเรียนบ้านปง โรงเรียนวัดทุ่งล้อม และโรงเรียนบ้านน้ำชำ อ.เมืองแพร่ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้รับจ้าง ให้ข้อมูลและ ให้การต้อนรับ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน การบริหารจัดการอาคารสถานที่ อาหารกลางวันและน้ำดื่ม ของโรงเรียนบ้านแม่ทราย โรงเรียนบ้านร้องกวาง อ.ร้องกวาง โรงเรียนวัดศรีภูมิ โรงเรียนบ้านนาจักร และโรงเรียนบ้านป่าแดง อ.เมือง โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) รุ่นที่ 3

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) รุ่นที่ 3 เพื่อสำรวจและยืนยันรายชื่อโรงเรียนหลัก ทั้งด้านสถานที่ พื้นที่การปฏิบัติงาน และจำนวนนักเรียน ว่าสามารถรองรับโรงเรียนเครือข่าย ได้หรือไม่ ซึ่งจะนำข้อมูลดังกล่าวรายงานสพฐ. ต่อไป ณ ห้องประชุม video conference room สพป.แพร่ เขต 1

ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมสัมมนาการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 กล่าวรายงาน และได้เชิญวิทยากรจาก ป.ป.ช.ประจำแพร่ มาให้ความรู้ คือ นายเลิศศิริ พิมพา กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดแพร่ และ น.ส.รัตน์สุดา โอดเทิง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ สำนักง

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน การบริหารจัดการอาคารสถานที่ อาหารกลางวันและน้ำดื่ม ของโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง โรงเรียนบ้านแม่หล่าย อ.เมืองแพร่ และโรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ให้ข้อมูลและ ให้การต้อนรับ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561

ประชุมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯในสถานศึกษา

วัน 19 มิถุนายน 2561 นางสาวดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด ในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่าย 5 ประสาน ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลอย่างแท้จริง และยั่งยืน โดยมีนายสมภพ มุ้งทอง ประธานกลุ่มเครือข่ายช่อแฮ่-นาจักร เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงเรียน        อนุบาลแพร่

หน้า

หนังสือราชการ

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed