พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

รับชมการถ่ายทอดสด งานแถลงข่าว“จุดยืนลดภาระทางการศึกษา”

16 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 และผู้อำนวยกานสถานศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด งานแถลงข่าว“จุดยืนลดภาระทางการศึกษา” ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ผ่านช่องทางการรับชมออนไลน์

การประชุมชี้แจงการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตนักเรียนด้วยระบบการแนะแนวและ School Health HERO

13 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางกนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์  กาวีวน  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วม การประชุมชี้แจงการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตนักเรียน ด้วยระบบการแนะแนวและ School Health HERO โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ

การฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

11 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ครูโรงเรียนเอกชน (สช.) ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และควบคุมดูแลดำเนินการในการจัดเตรียมสถานที่ แก่บุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลแพร่ ในการดำเนินการฉีดวัคซีนเพื่อให้เป็นไปต

การประชุมผ่านระบบการสื่อสารสองทาง (Video Conference)

11 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางกนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบการสื่อสารสองทาง (Video Conference) เพื่อชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

9  สิงหาคม  2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์  ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 6 เดือน ของ นายศรายุทธ  แก้วเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหลวง (ประชาพัฒนา)  นายนัธทวัฒน์ ขัติสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) นายชำนาญ  แปงเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) นายกันตพิชญ์ สีตนไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่พร้าว และ นายอดิศักด

โครงการโรงเรียนสุจริต

9 สิงหาคม 2564  นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมีนายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่เขต 1 นายพิพัฒน์  ใจภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้อง ร่วมดำเนินโครงการและเป็นวิทยากรใ

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ

ศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นวิทยากรและจัดการประชุม ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

 

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed