ชมการบรรยายพิเศษและมอบนโยบายของ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ

นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผอ.กลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องรับชมการถ่ายทอด VDO Conference การบรรยายพิเศษและมอบนโยบาย ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งบรรยายในการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งการบังคับใช้กฎหมายเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม VDO Conference Room สพป.แพร่ เขต 1

มอบอุปกรณ์กันหนาว

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาวให้กับนักเรียนที่ประสบภัยหนาว ประจำปี 2560 ตามโครงการช่วยน้องต้านภัยหนาว ประจำปี 2560 โดยมีประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาแต่ละเครือข่้ายเป็นตัวแทนรับมอบ

เก็บข้อสอบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เตรียมพร้อมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 ในส่วนของการจัดเก็บข้อสอบโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลและรับผิดชอบ เพื่อเตรียมใช้ในการสอบระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งสพป.แพร่ เขต 1 มีสนามสอบจำนวน 19 สนามสอบ

บ้านนักวิทย์ฯน้อย

นางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินออนไลน์โครงการ ”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รุ่นที่ 7 ในระดับปฐมวัย จำนวน 8 โรงเรียน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สพป.แพร่ เขต 1 ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลแพร่ บ้านดอนชัย  บ้านป่าแดง (รัฐราษฎร

ประชุม Conference การสร้างความเข้าใจการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่ม และบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมประชุม Conference การสร้างความเข้าใจการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒ

ประชุมการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง บรรลุตามเป้าประสงค์และมีประสิทธิภาพ ใน​วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

งานเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านคุณธรรม ครั้งที่ 11 ของโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ อ.สอง จ.แพร่

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านคุณธรรม ครั้งที่ 11” ของโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ อ.สอง จ.แพร่ ในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของโรงเรียนในรอบปีที่ผ่านมา ในงาน

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed