จัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรพร้อมใช้งานและหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรบุคลากรพร้อมใช้งาน และหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ศึกษานิเทศก์ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดสพป.แพร่ เขต 1 เพื่อให้บุคลากรกลุ่มดังกล่าว มีสมรรถนะ ทักษะ และศักยภาพพร้อมใช้งาน และร่วมขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สู

ตรวจสอบความเสียหายจากวาตภัยของโรงเรียนบ้านแม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ออกตรวจสอบติดตามความความเสียหายของโรงเรียนบ้านแม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ซึ่งประสบวาตภัยทำให้อาคารเรียนจำนวน 1 หลังได้รับความเสียหายเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 โดยจะเร่งดำเนินการของบประมาณจาก สพฐ. เพื่อซ่อมแซมอาคาร ต่อไป

การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตฯ วิทย์ฯ และสังคมศึกษา

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา โดยนำหลักการบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศ สพฐ.เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) เป็นกรอบ เมื่อ​วันที่ 8 – 9 เมษายน 2561 ณ ห้องสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมถวายราชสักการะเนื่องใน             “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงมีคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อชาติไทย วันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อ.เมือง

โครงการ “พัฒนาครูพันธุ์ใหม่ให้เป็นครูมืออาชีพ” วันที่ 2

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ให้โอวาท พบปะ และให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “พัฒนาครูพันธุ์ใหม่ให้เป็นครูมืออาชีพ” โดยในการจัดอบรมฯ ได้มีการสาธิตการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดประสบการณ์จากวิทยากร จากนั้นได้แบ่งกลุ่มออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และทดลองปฏิบัติการสอน ต่อด้วยการพัฒนาครู ด้วยระบบ TEPE Online ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

โครงการ “พัฒนาครูพันธุ์ใหม่ให้เป็นครูมืออาชีพ”

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “พัฒนาครูพันธุ์ใหม่ให้เป็นครูมืออาชีพ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูบรรจุใหม่ พนักราชการ ครูอัตราจ้าง จำนวน 103 คน ในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการชั้นเรียนตามเกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ สามารถวิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 โดยมีนางวิไลวรรณ ดั

พัฒนาข้าราชการครูฯผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์  ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพัฒนาต้นแบบการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน 9 ราย โดยใช้หลักสูตรการพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องทานตะวัน สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed