อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวัน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวัน ประจำปี 2561 เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาภาวะ ทุพโภชนาการของเด็กในวัยเรียนแต่ละระดับชั้น ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม       สักทอง สพป.แพร่ 1

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโรคซึมเศร้า

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโรคซึมเศร้า โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เป็นวิทยากร และได้แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพจิตกรณีศึกษาในเด็กและวัยรุ่น ในวันที่ 26 มิ.ย.2561 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยม อาหารกลางวัน น้ำดื่ม การจัดกิจกรรมลูกเสือ และการบริหารจัดการอาคารสถานที่ ของโรงเรียนแม่คำมีตำหนัก โรงเรียนบ้านแม่ยางตาล โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว โรงเรียนบ้านดอนชุม และโรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้รับจ้าง ให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561

ประเมินผลงานเชิงประจักษ์ศึกษานิเทศก์ที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยประสบผลสำเร็จ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ต้อนรับ นางวาทินี ธีระตระกูล พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ศึกษานิเทศก์ที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยประสบผลสำเร็จ ของนางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ในวันที่ 25 มิ.ย.2561 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยม อาหารกลางวัน น้ำดื่ม ห้องสุขา และการบริหารจัดการอาคารสถานที่ของโรงเรียนบ้านถิ่น โรงเรียนบ้านห้วยม้า โรงเรียนบ้านปง โรงเรียนวัดทุ่งล้อม และโรงเรียนบ้านน้ำชำ อ.เมืองแพร่ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้รับจ้าง ให้ข้อมูลและ ให้การต้อนรับ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน การบริหารจัดการอาคารสถานที่ อาหารกลางวันและน้ำดื่ม ของโรงเรียนบ้านแม่ทราย โรงเรียนบ้านร้องกวาง อ.ร้องกวาง โรงเรียนวัดศรีภูมิ โรงเรียนบ้านนาจักร และโรงเรียนบ้านป่าแดง อ.เมือง โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) รุ่นที่ 3

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) รุ่นที่ 3 เพื่อสำรวจและยืนยันรายชื่อโรงเรียนหลัก ทั้งด้านสถานที่ พื้นที่การปฏิบัติงาน และจำนวนนักเรียน ว่าสามารถรองรับโรงเรียนเครือข่าย ได้หรือไม่ ซึ่งจะนำข้อมูลดังกล่าวรายงานสพฐ. ต่อไป ณ ห้องประชุม video conference room สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed