ประชุมกรรมการประเมินความสามารถการอ่านนักเรียนชั้น ป.1

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับสนามสอบ ปีการศึกษา 2560 ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมยมหิน ซึ่งก

ให้ค่าคะแนนการย้ายข้าราชการครู

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการจัดทำข้อมูลและให้ค่าคะแนนตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1

สพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สพป.จันทบุรี เขต 1 นำโดยนายมนตรี ทัดเทียม ผอ.สพป. พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าศึกษาดูงานของ สพป.แพร่ เขต 1 โดยสำนักงานเขตพื้นที่ทั้งสองได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการศึกษา โดยมีนายไพรสณฑ์ มะโนยานะ    และนายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1        

พิจารณาคุณสมบัติ

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2) ประเภทวิชาการ ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ

ตรวจเยี่ยมห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ และติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนิติกร ร่วมตรวจเยี่ยม ติดตามห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ โดยได้นิเทศแนะนำการจัดการเรียนการสอน การจัดการห้องเรียนและบริหารจัดการพื้นที่บริเวณโรงเรียนให้เกิดประโยชน์ และเอื้อต่อการเรียนรู้  ทั้งนี้ได้ติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) แล

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 19 สนาม ที่ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ในโอกาสนี้ได้นิเทศและให้คำแนะนำด้านภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม โรงอาหาร และบริเวณโดยทั่วไปของโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

ประชุมกลุ่มนิเทศฯ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เข 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาและนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมทานตะวัน สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed