ร่วมตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1  มอบหมายให้   นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับท่านจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา     และคณะโดยมีนายรังสรรค์ หมื่นโฮ้ง ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม และนางนิสากร ศรียงค์ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่แรม เป็นผู้นำเสนอผลงานและสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียนในปีการศึกษา 2561 และนำนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการฯ เข้าร่วมพบปะ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน

30 พ.ค.62 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ. สพป.แพร่ เขต ๑ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชมการถ่ายทอดสด การประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบไม่มีเงือนไข ประจำปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ Tele Conference ณ ห้องประชุมสักทอง

จัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงรียน

28 พ.ค.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีผู้รับผิดชอบและประธานเครือข่ายการศึกษาทุกเครือข่ายร่วมพิจารณาจัดสรรอัตรจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท) ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

เทคนิคการสอนภาษาไทย

24 พ.ค.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการสอนภาษาไทยและการสร้างสื่อประกอบการสอนภาษาไทย ชั้น ป.1" ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

เครือข่ายพญาพลจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

23 พ.ค.62 กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปี พ.ศ.2562" โดยมีผู้บริหาร ครูผู้สอน และศึกษานิเทศก์เข้าร่วม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่

ค่ายทักษะชีวิต

22 พ.ค.62 นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมค่ายทักษะชีวิตตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ในอำเภอเมืองแพร่ และอำเภอหนองม่วงไข่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

พัฒนาหลักสูตรฯ

21 พ.ค. 62 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561 สู่ห้องเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562 กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่่งสามัคคี ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed