ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 กำกับดูแล และติดตามผล การจัดทำวีดิทัศน์ประวัติศาสตร์ชาติไทย และประวัติศาสตร์เมืองแพร่

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 กำกับดูแล และติดตามผล การจัดทำวีดิทัศน์ประวัติศาสตร์ชาติไทย และประวัติศาสตร์เมืองแพร่ โดยมีคณะผู้จัดทำประกอบด้วย นายพิพัฒน์ ใจ
ภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมยมหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

 

ลงพื้นที่ ติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางการจัดทำงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนที่ประสบภัย

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
ติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางการจัดทำงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนที่ประสบภัย ณ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ และ ติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีที่มีนักเรียน

ร่วมประชุม Video Conference โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดพะเยา แพร่ น่าน

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายพิพัฒน์ ใจภักดีผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม Video Conference โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดพะเยา แพร่ น่าน ในความรับผิดชอบของ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ณ ห้องประ

ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 19/2565

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 19/2565 ผ่านช่องทาง Online เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบายจาก สพฐ. ณ ห้องประชุมกระดังงา

การประชุมข้าราชการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2/2565

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมข้าราชการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกับ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด โดยมี นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัด

ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2565

7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกับ นางกนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ  เสรีรักษ์ นายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมรับชม
การถ่ายทอดสด “การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2565“ โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุม ผ่านช่องทางออนไลน์

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed