สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมโีครงการส่งเสริมและขยายผลการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปี 2561 โดยมี นายมังกร วันละ ครูโรงเรียนบ้านแม่ทราย และ นางสายสวาท คำตัน ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) เป็นวิทยากร

ประชุมทางไกล

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกล วีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

ศึกษาดูงาน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.เชียงราย เขต 2 ซึ่งมาศึกษาดูงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561

คูปองครู

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตรการพัฒนาผู้เรียนด้านความมีวินัยและใฝ่เรียนรู้ โดยใช้พระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 และหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ STEM EDUCTION ตามแนวคิด ACTVE LARNING สำหรับครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ณ โรงแรมแพร่นครา อ.เมือง จ.แพร่ หลักสูตรสะเต็มสำหรับประถมศึกษา ณ โรงแรมภูมิไทยการ์เด้น อ.เมือง จ.แพร่ ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาค

ตรวจอาคารเรียน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ตรวจงานก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ โดยมี นายบรรหาร อนันชัย ผอ.รร.ชุมชนบ้านกลางและผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายยมเหนือและคณะครู ให้การต้อนรับ

สัญจรยมเหนือ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ ในการประชุมกลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ ครั้งที่ 1/2561 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ อ.สอง จ.แพร่

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยม โครงการอาหารกลางวัน / น้ำดื่ม และการบริหารจัดการอาคารสถานที่ ของโรงเรียนบ้านนาคูหา โรงเรียนบ้านพันเชิง โรงเรียนวัดต้นไคร้ โรงเรียนอนุบาลแพร่ และโรงเรียนวัดเมธังกราวาส อ.เมือง จ.แพร่ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้รับจ้าง ให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561

หน้า

หนังสือราชการ

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed