โครงการพัฒนาสมรรถนะลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด เพื่อพัฒนาลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา ได้เสริมสร้างประสบการณ์ในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่สูงขึ้น ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

การประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561

นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ ดัชนีความโปร่งใส ดัชนีความพร้อมรับผิด ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดัชนีวัฒนธรรมในองค์ก

ประชุมกลั่นกรองข้อมูลการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2561

นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณี โรงเรียนบ้านแต(กวีรัตน์ราษฏร์บำรุง) อ.เมือง จ.แพร่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือยกเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กฯ โรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน ตำบลละ1) ปีการศึกษา 2561 - 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมพิจารณาจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสพป.แพร่ เขต 1 เพื่อพิจารณาจัดสรรให้สถานศึกษาในสังกัดตามแนวทางการพิจารณาจัดสรรที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ในวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมทานตะวัน สพป.แพร่ เขต 1

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดประกอบพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สพป.แพร่ เขต 1

แสดงความยินดีในโอกาสย้ายข้าราชการ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต1 รองผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ในวันที่ 24 เมษายน 2561

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed