พุธเช้า ข่าว สพฐ.วันที่ 8 พ.ย.60

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมประชุมทางไกลรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ณ ห้องประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ สพป.แพร่ เขต 1

 

ประชุมประจำเดือน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยได้นิมนต์ พระนพพล กิตติสาโร เจ้าอาวาสวัดหัวข่วง มาบรรยายธรรมะ เพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งได้มอบเกียรติบัตรระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560 และเกียรติบัตรกิจกรรมยอดนักอ่านของห้องสมุด สพป.แพร่ เขต 1

ทำบุญตักบาตร

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างใน สพป.แพร่ เขต 1 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้องพระสงฆ์ 5 รูป บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารสำนักงานฯ ก่อนที่จะมีการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป

เตรียมรับการประเมิน ITA

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำ จัดเก็บข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในในการดำเนินงานของ สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1

พุธเช้า ข่าว สพฐ.

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผอ.กลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบาย รวมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องคอนเฟอร์เร้นส์ สพป.แ

พิจารณางบฯ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณางบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ร่วมกับประธานเครือข่ายการศึกษา 8 เครือข่าย ณ ห้องประชุม 2 สพป.แพร่ เขต 1

เชิญธงชาติไทย/ร้องเพลงชาติไทย

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างใน สพป.แพร่ เขต 1 เชิญธงชาติไทยและร้องเพงชาติไทย ณ สนามหน้าอาคารสำนักงานฯ พร้อมทั้งได้มอบนโยบายต่าง ๆ ให้บุคลากรนำไปสู่การปฏิบัติ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed