พบปะครูเครือข่ายการศึกษาผานางคอย

7 มิ.ย.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พบปะผู้บริหารและคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายการศึกษาผานางคอย สังกัด สพป.แพร่ เขต 1โดยได้มอบนโยบายให้คณะครูเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ เช่น การควบรวมโรงเรียน เครือข่ายการศึกษาเข้มแข็ง คุณภาพการศึกษา และการจัดการศึกษาเพื่อการมีอาชีพ ในการประชุมสามัญประจำปีของกลุ่มเครือข่ายการศึกษาผนางคอย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่

ติดตามการดำเนินงานอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด

7 มิ.ย.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ออกตรวจ ติดตามการดำเนินงานอาหารกลางวัน การจัดการเรียนการสอนของครูและตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ของโรงเรียนบ้านน้ำชำ เครือข่ายการศึกษาพญาพล สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมทั้งพบปะกับผู้บริหารเครือข่ายการศึกษาพญาพล ณ โรงเรียนบ้านห้วยม้า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

อบรมแกนนำสภานักเรียน

7 มิถุนายน 2562 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมแกนนำสภานักเรียนต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

จัดสรรงบประมาณ

4 มิ.ย.2562 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ปี พ.ศ.2562 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก งบดำเนินงาน รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562

วัดผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

4 มิ.ย.2562 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

 

ประชุมบุคลากรและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสำนักงาน แจ้งข้อราชการเกี่ยวกับนโยบายของ สพฐ. การออกนิเทศการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 และขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมกันปฏิบัตหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ต่อด้วยการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ โดยมีน.ส.พยอม แสนปัญญา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในเป็นวิทยากร ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้น ป. 6

สพป.แพร่ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้น ป. 6 และเทคนิคการสอนเขียนย่อความ สรุปความตามแนวข้อสอบอัตนัย O-NET โดยมี นายอาทิตย์  พัฒนสารินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และ นางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสักทอง

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed