ชี้แจงขอรับบำเหน็จบำนาญ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พบปะเพื่อนครูที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560 สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 102 คน โดยมี น.ส.ศศิภา จันทราภิรมย์ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ มาให้ความรู้แก่ผู้บริหารฯ ครู และลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1

มอบทุนฯ

นายสุกิจ ยาพรม รอง สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนขัดสนเครือข่ายสองฝั่งสามัคคี อ.สอง จ.แพร่ จำนวน 19 ทุนโดยมีกำนันตำบลหัวเมืองและนายก อบต.หัวเมืองร่วมเป็นเกียรติ ณโรงเรียนบ้านวังฟ่อน ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่

รวมสถานศึกษา

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างโรงเรียนบ้านกาซ้องกับโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีผู้บริหารโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งสองโรงเรียน เข้าร่วมประชุม

ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิทย์ฯ

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการยกระดับคุณภาพการศึกษา O-NET, NT กิจกรรมพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลตามแนวทาง PISA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 

ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพงศ์เดชน์ เศรษฐ์นิติกุล ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายพิพัฒน์ ใจภักดี ศน.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ อ.สอง จ.แพร่ ในการรับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน โดยมี พระณรงค์เดช อธิมุตโต เป็นประธานกรรมการประเมิน และมี นางกาญจนา พุมฉาย นางนฤมล จันทเอ อดีต ศน.พระนครศรี

ส่งมอบงาน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ส่งมอบงานระหว่างผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ โดยมี นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

พิจารณางบเหลือจ่าย

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed