MOU บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพท./รอง ผอ.สพท.

4 ธันวาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 4 ธันวาคม 2563 ร่วมเป็นสักขีพยาน การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) สังกัดสำนั

มอบหมายภาระงาน

3 ธันวาคม 2563 ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงและมอบหมายภาระงานที่รับผิดชอบ  ของกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมวาสนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนคุณภาพชุมชน

2 ธันวาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนคุณภาพชุมชนในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยว

พุธเช้า...ข่าว สพฐ.

2 ธันวาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยฯ พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 45/2563 ประจำวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เพื่อรับฟังนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำไปสู่การปฏบัติ

นิเทศโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง (อภิวังวิทยาลัย)

1 ธันวาคม 2563 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางพัทธ์ธีรา บุญทน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นางสาวจิรฐา ศรีภานุมาต ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายการศึกษา  นายกฤษกร กองคำ นักวิชาการศึกษา ว่าที่ ร.ต.เจตนิพัทธ์ ปลาเงิน นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษาฯ และ นางสาววัณณพร ช

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

25 พ.ย.63 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และสำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ จัดงานประกอบพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2563 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดคณะูกเสือไทย ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดแพร่ (โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม) อ.เมือง จ.แพร่ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

ประชุมงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

26 พฤศจิกายน 2563 นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (รายการงบ  ปีเดียว) โรงเรียนในโครงการคุณภาพประจำตำบล ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed