การประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

28 สิงหาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี ผอ.กลุ่ม/หน่วย, ศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

การประชุมสัมมนาวิชาการรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

28 สิงหาคม 2566 นายไตรยศ เสรีรักษ์, นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เรื่อง ยกระดับคุณภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและวิชาชีพ ประจำปี 2566 สมาคมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ (แห่งประเทศไทย):สร.สพท.

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่

28 สิงหาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ภายใต้คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2566 (คณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจด้านคุณภาพชีวิตและความมั่นคง) ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมีนายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

การประชุมพิจารณาผู้สมควรได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2566

25 สิงหาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาผู้สมควรได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2566 ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นคณะกรรมการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒธรรมและเสริมสร้างแกนนำอาสามัครรักษ์วัฒธรรมจังหวัดแพร่

25 สิงหาคม 2566 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราการครูและนักเรียน แกนนำ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์​ และโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒธรรมและเสริมสร้างแกนนำอาสามัครรักษ์วัฒธรรมจังหวัดแพร่ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา2 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร

การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ศึกษานิเทศก์ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

24 สิงหาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ศึกษานิเทศก์ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย "ก้าวใหม่ของการพัฒนาวิชาการของศึกษานิเทศก์สู่การยกระดับวิทยฐานะ PA" และให้การบรรยาย เรื่อง การส่งเสริมการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ และรับมอบโล่ ผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของศึ

มอบเกียรติบัตร โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2566

23 สิงหาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบเกียรติบัตร โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed