ประชุมกลุ่มนิเทศฯ

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

ปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ณ สพป.แพร่ เขต 2

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานของนายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.สพป.แพร่ เขต 2 โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่ ก.ค.ศ. กำหนด ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ สพป.แพร่ เขต 2

พัฒนาบุคลากรพร้อมใช้งาน (วันที่ 2)

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ให้กำลังใจ และตรวจเยี่ยมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากรพร้อมใช้งาน (วันที่2) โดยในวันนี้ได้นิมนต์พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแพร่ มาเป็นพระวิทยากรบรรยายและสอดแทรกธรรมะที่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน และได้จัดกิจกรรมการพัฒนางาน วิเคราะห์ภาระงาน การวางแผนพัฒนางาน และนำเสนอ ซึ่งการจัดงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม

พัฒนาบุคลากรพร้อมใช้งาน (วันที่ 1)

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ พัฒนาบุคลากรพร้อมใช้งาน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 38ค.(2) และศึกษานิเทศก์ ในสพป.แพร่ เขต 1 ให้มีสมรรถนะ และศักยภาพพร้อมทำงานให้มีประสิทธิภาพ และร่วมขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่เป้าหมายที่กำหนด โดยมีนายเอกชัย วงศ์วรกุล ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ นายประดิษฐ์ บุญมาภิ ผจก.ส่วนบริการลูกค้า บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)แพร่ และอาจารย

ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อประเมินวัดระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีกรอบการประเมิน ใน 5 ดัชนี ได้แก่ ดัชนีความโปร่งใส ดัชนีความพร้อมรับผิด ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร และดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ในวันที่ 5 พ.ค.

กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินงาน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยพร้อมเพียงกัน ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณสำนักงาน สพป.แพร่ เขต 1

เตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2018

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2018 ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA) ตั้งแต่ปี ค.ศ.2000 โครงการดังกล่าวได้ประเมินสมรรถนะเยาวชนของประเทศสมาชิกที่มีอายุ 15 ปี ด้านการรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ และกำหนดเพิ่มเติมให้มีการประเมินด้านสมรรถนะที่เกี่ยวกับโลก โดยยังคงใช้วิธีการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed