เปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้

นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายก อบจ.แพร่เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพกาเรียนรู้อบรมศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์และสังคมวัฒนธรรม ร.ร.ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ,บ้านกาซ้อง-ปทุม วัดเหมืองค่า บ้านนาจักร บ้านนาแหลมและ ร.ร.รัฐราษฎร์บำรุง โดย ส.อบจ.พิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองประธานสภา อบจ.แพร่เป็นผู้ประสานงานจัดสรรงบประมาณจาก อบจ.แพร่จำนวน 250,000 บาท

นิเทศคู่ขนาน

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่เขต ๑ นิเทศโครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพแบบคู่ขนาน ร.ร.บ้านแม่แรมและ ร.ร.บ้านห้วยฮ้อม

การจัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี ๒๕๕๗ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ด้วยได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติว่าในปี ๒๕๕๗ นี้ทางมหาวิทยาลัยงดจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗

เนื่องจากได้จัดงาน " เปิดบ้านวิทยาศาสตร์ " ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคา ๒๕๕๗ และตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยจะมีการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี

ในเดือนสิงหาคม " เป็นประจำทุกปี "

อบรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกับสพป.แพร่ เขต 2 และคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจ.แพร่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ สพม.เขต 37 โดยมีนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม นางศุภมาส สินมณี กล่าวรายงาน

คัดเลือกตัวแทนจังหวัดแพร่

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการแข่งขันวิทยุการบินฯมินิวอลเล่ย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๗ รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดแพร่ ณ โรงยิม ร.ร.เทศบาลวัดเหมืองแดง

แข่งขันพุทธวจนะ

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กล่าวให้โอวาทนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันท่องพุทธวจนะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ มี ร.ร.ที่เข้าแข่งขัน ร.ร.บ้านห้วยขอน ร.ร.วัดเมธังฯ ร.ร.บ้านหนองเสี้ยว และ ร.ร.วัดเหมืองค่า ผลการแข่งขัน ร.ร.บ้านห้วยขอน เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป

มอบทุนหนุนเหนือ

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นมัสการเจ้าคุณวิมลกิจยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา มอบเงินสนับสนุนอาหารกลางวันและสิ่งของให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ มี นายโสภณ สุธรรม ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านหนุนเหนือ และคณะครู บุคลากร ให้การต้อนรับ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed