ศึกษาดูงาน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.เชียงราย เขต 2 ซึ่งมาศึกษาดูงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561

คูปองครู

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตรการพัฒนาผู้เรียนด้านความมีวินัยและใฝ่เรียนรู้ โดยใช้พระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 และหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ STEM EDUCTION ตามแนวคิด ACTVE LARNING สำหรับครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ณ โรงแรมแพร่นครา อ.เมือง จ.แพร่ หลักสูตรสะเต็มสำหรับประถมศึกษา ณ โรงแรมภูมิไทยการ์เด้น อ.เมือง จ.แพร่ ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาค

ตรวจอาคารเรียน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ตรวจงานก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ โดยมี นายบรรหาร อนันชัย ผอ.รร.ชุมชนบ้านกลางและผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายยมเหนือและคณะครู ให้การต้อนรับ

สัญจรยมเหนือ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ ในการประชุมกลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ ครั้งที่ 1/2561 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ อ.สอง จ.แพร่

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยม โครงการอาหารกลางวัน / น้ำดื่ม และการบริหารจัดการอาคารสถานที่ ของโรงเรียนบ้านนาคูหา โรงเรียนบ้านพันเชิง โรงเรียนวัดต้นไคร้ โรงเรียนอนุบาลแพร่ และโรงเรียนวัดเมธังกราวาส อ.เมือง จ.แพร่ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้รับจ้าง ให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561

อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวัน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวัน ประจำปี 2561 เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาภาวะ ทุพโภชนาการของเด็กในวัยเรียนแต่ละระดับชั้น ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม       สักทอง สพป.แพร่ 1

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโรคซึมเศร้า

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโรคซึมเศร้า โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เป็นวิทยากร และได้แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพจิตกรณีศึกษาในเด็กและวัยรุ่น ในวันที่ 26 มิ.ย.2561 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed