ตรวจโรงเรียนที่ประสบเหตุวาตภัย

นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนในสังกัดที่ขอรับการสนับสนุนเนื่องจากโรงเรียนประสบอุบัติภัยฯ ของโรงเรียนบ้านห้วยขอน อ.สอง จ.แพร่ ซึ่งประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ทำให้ทรัพย์สินของโรงเรียนเสียหาย โดยทางสพป.แพร่ เขต 1 ได้เร่งตรวจสอบและรายงานเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก สพฐ. ต่อไป

รายงานผลการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ ปี กศ.2560

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนารายงานผลการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมนครา อ.เมือง จ.แพร่ ผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานเครือข่ายการศึกษา คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาฯผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ Thailand 4.0

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ Thailand 4.0

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ Thailand 4.0 โดยมี รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมการประชุมฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ศราวุธ สุตะวงศ์ ผอ.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และนายปัญจพล ประสิทธิโศภิน รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดแพร่ ร่วมเป็นวิทยากร ในว

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team)

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ซึ่งดำเนินการประชุมคณะกรรมการร่วมกับ ผอ.สพท.ในเขตตรวจราชการที่ 16 ได้แก่ จังหวัดแพร่ น่าน พะเยา เชียงราย จำนวน 9 เขตพื้นที่การศึกษา ในการให้คำแนะนำและวางแผนการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ผอ.สพท. จำรวน 9 ราย ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมผอ.สพท.ของเขตตรวจราชการที่ 16

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ให้การต้อนรับและร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของเขตตรวจราชการที่ 16 ใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ น่าน พะเยา เชียงราย จำนวน 12 สพท. โดยมีนายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 เป็นประธานการประชุม ในวันที่ 6 มีนาคม 2561    ณ ห้องยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 2 มี.ค.2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยในช่วงเช้าได้แบ่งกลุ่มให้ผู้บริหารสถานศึกษาศึกษาดูงานด้านกายภาพของโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว และศึกษาดูงานการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนเรียนรวม/โรงเรียนประชารัฐ/โรงเรียนแม่เหล็ก/โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม อ.ร้อง

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed