ดอนชุมพานักเรียนไปวัด

นายพูลศักดิ์  บุญเรืองศักดิ์ ผอ.ร.ร.บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) และคณะครู จัดกิกรรม วันพระพานักเรียน เข้าวัด (แรม ๘ ค่ำเดือน ๑๐)  รับศีล นั่งสมาธิ สร้างปัญญา ที่วัดแม่ยางตาล เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้แห่งคุณค่าอนันต์ และเข้าชมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น "บ้านตุงดอกข้าว ดอกไม้ล้านนา"

ดอนชุมปลูกป่า

นายพูลศักดิ์  บุญเรืองศักดิ์ ผอ.ร.ร.บ้านดอนชุม คณะครู นักเรียน ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการ "ปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี" ณ ป่าชุมชนบ้านดอนชุม

นิทรรศการพัฒนาศักยภาพ....

นายณัฐกิตติ์ ศาสตรานุเคราะห์ ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ สพป.แพร่ เขต 1 จัดนิทรรศการผลงานของนักเรียน ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ,กาซ้อง-ปทุม,วัดเหมืองค่า ,รัฐราษฎร์บำรุง,บ้านนาแหลม และบ้านนาจักรตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และสังคมวัฒนธรรม ณ ร.ร.ชุมชนบ้านเหมือง  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบจ.แพร่

ร่วมงานเกษียณอายุราชการ ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษา

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง  ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว,นายกนก อยู่สิงห์,นายเสมอ วีระบูลยฤทธิ์,นายประสิทธิ์ อินวรรณา,นางศุภมาส สินมณี และนายสมศักดิ์ อภัยกาวี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมงานเกษียณอายุราชการ ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ชลบุรี 15 กันยายน 2557 

คัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นด้านการป้องกัน เฝ้าระวังยาเสพติด

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่เขต ๑ นางสาวดรุณี ทิพย์รักษ์ และคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นด้านการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ มี ร.ร.วัดกาญจนาราม สพป.แพร่ เขต ๑ และ ร.ร.บ้านห้วยไร่ สพป.แพร่ เขต ๒ เข้ารับการคัดเลือก ผลการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นด้านการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ระดับจังหวัด ได้แก่ ร.ร.วัดกาญจนาราม มี นายพีรวิชญ์  สิริปัญญาแสง เป็น ผอ.ร.ร.

สพป.เลย เขต ๒ ดูงาน

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ นายสุกิจ ยาพรม นายเชษฐา สยนานนท์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นางสาวกัลยา  ก้อนแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางมณี ม่วงทอง ผอ.กลุ่มสถานศึกษาเอกชน นายเสน่ห์ ศรีเทพ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นางศิริลักษณ์  กันกา นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์และคณะบุคลากร สพป.แพร่ เขต ๑ ให้การต้อนรับ นายกานนท์ แสนเพรา รอง ผอ.สพป.เลย ๒ และคณะผู้บริหาร สพป.เลย เขต ๒ ศึกษาดูงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ สพป.แพร่เขต ๑ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่เ

ก.ต.ป.น.กลุ่มเอกชน

นางศุภมาส สินมณี รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางมณี ม่วงทอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน นางวิไลวรรณ ดังก้อง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ น.ส.สิริกรานต์ เปี่ยมวุฒิ ผอ.ร.ร.มารดาอุปถัมภ์ นางพันธ์ธีรา ทะนันไชย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ณ ร.ร.เจริญศิลป์  ร.ร.เทพพิทักษ์วิทยา ร.ร.มารดาอุปถัมภ์ ร.ร.เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่

หน้า

หนังสือราชการ

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed