พิจารณาจัดสรรงบประมาณ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1  ประชุมรองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มฯ ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุม 2 สพป.แพร่ เขต 1

ร่วมถวายทานสลากภัตร

นางสาวกัลยา ก้อนแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมถวายทานสลากภัตร ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมือง จ.แพร่

ประชุมมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดแพร่

นางชูสม รัตนนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2558 โดยมีนายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เลขานุการคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดแพร่ ร่วมการประชุมฯ ในวันวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

ติดตามกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ออกนิเทศ ติดตาม กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ประชุมการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานประชุมการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มฯ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมจัดสรรงบประมาณ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2558

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2558 ณ ห้องประชุมสักทอง และได้มอบรางวัลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 ที่ได้รับรางวัลชมเชย ระดับก่อนประถมศึกษาแก่ รร.อนุบาลแพร่ และ รร.บ้านร้องกวาง , มอบรางวัลสถานศึกษาดีเด่นและครูที่มีผลงานดีเด่นด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 255

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดต้นไคร้ได้เลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ประดับขีดให้แก่นายธรรมรงศักดิ์ อินกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดต้นไคร้ ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed