นักวิทยาศาสตร์น้อย

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรื่องการใช้วัฏจักรการสืบเสาะสำหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย" ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 วันที่ 10 สิงหาคม 2559 โดยมีกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นผู้ดำเนินงาน

คัดเลือกโครงการ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนที่เสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีประธานกลุ่มเครือข่ายและคณะครูเข้าร่วมประชุม และกลุ่มนโยบายและแผน เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ทุนหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

นางชูสม รัตนนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกครู หรือเจ้าหน้าที่เพื่อรับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ติดตามความก้าวหน้า

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุม นางสุภาภรณ์ สมบัติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รับผิดชอบโครงการ

แผนพัฒนาการศึกษา

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต 1 วันที่ 8 สิงหาคม 2559 มีกลุ่มนโยบายและแผนเป็นผู้ดำเนินงาน

ประชุมครูแนะแนว

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1  เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสักทอง 1  สพป.แพร่ เขต 1 มีกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้ดำเนินงาน

แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

กลุ่มนิเทศฯ สพป.แพร่ เขต 1 จัดแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค ณ รร.อนุบาลแพร่ มีนายไพรสณฑ์ มะโนยานะ นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศ และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมให้กำลังใจ และมี นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed