วันเด็กแม่ยางตาล

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยมี ว่าที่ ร.ต.พิพัฒน์ เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

วันเด็กร่องฟอง

นายสุกิจ ยาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ประธานในพิธีวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 โรงเรียนบ้านร่องฟอง มอบเงินสนับสนุน มอบเกียรติบัตรแก่ครู บุคลากร และนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ มี นางเมตตา คำหงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

ถวายแท่นพระพุทธรูป

นายสุกิจ ยาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ประธานในพิธีถวายแท่นพระพุทธรูป "พระพุทธชากฤษณ์มิ่งมงคล" ณ โรงเรียนบ้านในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ และมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น เครือข่ายพัฒนาการศึกษามิ่งเมือง โดยมีนายหอมแต่ง อ่องละออ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ให้การต้อนรับ

ร่วมพิธีต้อนรับสมณศักดิ์พัดยศ

นายเชษฐา สยนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และ นางสาวกัลยา ก้อนแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการฯ ร่วมพิธีต้อนรับสมณศักดิ์ พัดยศ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ พระครูพิบูลพัฒนโกศล เจ้าวาสวัดโศภนาลัย รองเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ พระครูรองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก เป็นพระครูเทียบเจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ (ทจอ.ชพ ) 

อ.ก.ค.ศ.ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

นายสุขุม  กันกา ประธานในการประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี  นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นกรรมการและเลขานุการ และ นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้แทน ก.ค.ศ. นางสุนิดา  ราชสิกข์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต ๑  ร่วมประชุม

วันเด็กแห่งชาติ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กล่าวรายงานการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการเผยแพร่ปฏิญญาสากล ว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน ต้องการให้รู้จักวิธีการเลี้ยงเด็กให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ให้รู้สำนึกถึงความรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพเด็ก เป็นการปลูกฝังให้เด็กรู้จักการมีส่วนร่วมในสังคม มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ณ หอประชุม อบจ.แพร่(กอเปาทุ่งโฮ้ง) โดยมี นายศักดิ์  สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

วันเด้กรัฐราษฎร์บำรุง

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นางสุนิดา  ราชสิกข์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวดรุณี  ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาและบุคลากรกลุ่มฯ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ พร้อมมอบของสนับสนุนในการจัดงาน ร.ร.รัฐราษฎร์บำรุง โดยมี นายอนุสรณ์  พรมลังกา ผอ.ร.ร.และคณะครูให้การต้อนรับ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed