หลักสูตรแกนกลาง

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมการใช้โปรแกรมจัดทำเอกสารงานทะเบียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕)ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯชี้แจงรายละเอียด

หลักสูตรปฐมวัย

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานเปิดการอบรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ 

ค่ายลูกเสือแม่ยางตาล

นายเสมอ  วีระบูลยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดรอบกองไฟค่ายลูกเสือ โดย ว่าที่ ร.ต.พิพัฒน์  เสนาธรรม ผอ.ร.ร.บ้านแม่ยางตาล/ร.ร.บ้านหนองเจริญ ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร นำนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 ไปเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ ถ้ำผานางคอย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2558

ประชุมผู้บริหาร

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์  ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

บ้านอ้อยยอดเยี่ยม

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์  ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ มอบเกียรติบัตรให้แก่ นายวิรย์  สินธุวงค์ ผอ.ร.ร.บ้านอ้อยวิทยาคาร ที่ผ่านการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น  นายอดิพงษ์  กันหมุด บรรณารักษ์ดีเด่น  นางอรุณี  พันธุ์กสิกรรม ครูผู้สอนดีเด่น  

ผู้บริหารดีเด่น

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์  ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดประเภทกิจกรรมผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ได้แก่  ร.ร.บ้านห้วยม้า ร.ร.บ้านอ้อยวิทยาคาร  ร.ร.บ้านสวนเขื่อน ร.ร.บ้านคุ้ม  ร.ร.วัดห้วยหม้าย 

ตรวจเยี่ยม ร.ร.

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายกิตติศักดิ์  แสนคำ ศน.สพป.แพร่ เขต ๑ ติดตาม  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ ร.ร.บ้านห้วยขอน ร.ร.บ้านวังฟ่อน อ.สอง มี คณะครู ผู้บริหารให้การต้อนรับ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed