รายงานผลยาเสพติด

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมการรายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด(NISPA) ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน  ๗๐ คน

รับข้อสอบ

ผู้บริหารสถานศึกษา/คณะกรรมการประจำสนามสอบของโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ รับข้อสอบเตรียมการสอบ LAS ในระดับชั้น ป.๑,ป.๒,ป.๔,ป.๕,ม.๑,ม.๒  ณ  สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายกิตติศักดิ์  แสนคำ หน.กลุ่มวัดและประเมินผลการศึกษาและคณะชี้แจงรายละเอียด

กรรมการติดตามประเมินผล

นายปฐมพงษ์  ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการติดตามและการประเมินผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

เตรียมการค่ายอังกฤษแบบเข้ม

นางสาวชฎารัฐ  ปลูกเพาะ ศน.สพป.แพร่ เขต ๑ ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประชุมคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมค่ายภาษอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ปี่ ๔ – ๕ โรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑

ให้การต้อนรับ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะบุคลากร สพป.แพร่ เขต ๑ ให้การต้อนรับนายรอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.แพร่ เขต ๒ และคณะจาก สพป.แพร่ เขต ๒ ร่วมส่ง นางฉัตรชนก  ตันมา ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๒ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑

ประชุมผู้บริหารเขต

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ (สภากาแฟ) ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ เพื่อการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของ สพฐ.

สวนพฤกษศาสตร์ ร.ร.

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานเปิดการอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสืบสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสักทอง โดยมี นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กล่าวรายงาน

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed