ส่งมอบน้องปฐมวัยให้พี่ประถมฯ

นายเสถียร วิทยาภรณ์พงศ์ ผอ.รร.อนุบาลแพร่ และคณะครูสายชั้นอนุบาล นำโดย คุณครูณีรนุช สัทธรรมนุวงศ์ หน.สายชั้นอนุบาล ร่วมกันจัดกิจกรรม "ส่งมอบน้องปฐมวัยให้พี่ประถมฯ" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดทำขั้นเป็นประจำทุกปีณ ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลแพร่

จัดพิธีอำลาอาลัย

นายอนุสรณ์  พรมลังกา ผอ.ร.ร.รัฐราษฎร์บำรุง  นายประกิต   สุภาผล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งกวาว นายสมหมาย    ศรีใจวงค์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และนักเรียน  ร่วมกันจัดพิธีอำลาอาลัยให้กับนักเรียนที่สำเร็จชั้นสุงสุดของโรงเรียน  ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต ๑

ประชุม อ.ก.ค.ศ.

นายสุขุม  กันกา ประธานในการประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี  นายปฐมพงษ์  ดอกแก้ว รอง  ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นกรรมการและเลขานุการ และ นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้แทน ก.ค.ศ. นางสุนิดา  ราชสิกข์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต ๑  ร่วมประชุม

ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมขยายผลกิจกรรมที่เน้นพัฒนาผู้เรียน ให้มีความสามารถด้านสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ มี นายกิตติศักดิ์ แสนคำ กล่าวรายงาน นางสาวบุษยมาศ  แบ่งทิศ ศน.สพป.แพร่ บรรยายและสาธิต ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ ผู้เข้ารับการอบรมครูผู้ปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔๕ คน

ส่งข้อสอบ LAS

ผู้บริหารสถานศึกษา/คณะกรรมการประจำสนามสอบของโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ ส่งข้อสอบ LAS ที่นักเรียนระดับชั้น ป.๑,ป.๒,ป.๔ ป.๕ ม.๑ ม.๒ ทำการสอบเสร็จเรียบร้อย เพื่อทำการประมวลผลต่อไป ณ  สพป.แพร่ เขต ๑ 

ย่านยาว/สะเลียมทัศนศึกษาร่วมกัน

นายนเรศ  แสนมูล ผอ.รร. บ้านสะเลียม นายสมศักดิ์  พรมไพร ผอ.ร.ร.บ้านย่านยาว นำคณะครูและนักเรียน รร.บ้านย่านยาวและบ้านสะเลียมทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง  ณ สวนหลวงราชพฤกษ์ สวนสัตว์ พระธาตุดอยคำ และ Art In Paradise จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์

ติดตามตรวจสอบ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.แพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed