ติดตามโรงเรียนควบรวม

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบาย นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ และแผน นางนิตยา กันทาสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งนิเทศ ติดตาม โรงเรียนควบรวม โรงเรียนบ้านในเวียง/บ้านน้ำโค้ง ก่อนเปิดภาคเรียน

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ พร้อมด้วยข้าราชการ สพป.แพร่ เขต 1 วางหรีดเคารพศพและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อจำเนียร สำนวน คุุณพ่อของคุณสมร แก้วธรรมานุกูล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ บ้านดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561

ร่วมงานวันปิยมหาราช

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยคณะข้าราชการ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระปิยะมหาราช” เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองแพร่

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองแพร่ เพื่อใช้บริหารสำนักงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสพป.แพร่ เขต 1 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

ทำบุญตักบาตร

13 ต.ค.61 : นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมทำุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

โรงเรียนประชารัฐร่วมพัฒนา

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนประชารัฐร่วมพัฒนา (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ นโยบายแผนงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ ห้องประชุมสักทอง โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดจำนวน 45 โรง ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาประกอบด้วยข้าราชการครูและศึกษานิเทศก์ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว เข้าร่วมประชุม

นิเทศฯ โรงเรียนบ้านใน

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์ และ นางนิตยา กันทาสุข นักวิเคราะห์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านใน สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 กรณีเรียนรวมโรงเรียนบ้านพันเชิง ตามนโยบายโรงเรียนประชารัฐร่วมพัฒนา 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ต้นแบบโร

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed