อบรมบรมขยายผลการใช้งานระบบ Amss++ ให้แก่ธุรการโรงเรียน

นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมบรมขยายผลการใช้งานระบบ Smart Obec และ Amss++  ให้แก่ธุรการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 เพื่อให้ได้ใช้งานระหว่างสำนักงานฯ กับทางโรงเรียน โดยมีนางสาวกัลยา ก้อนแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงาน

 

อบรมขยายผลการใช้งานระบบ Smart Obec รุ่น 2

นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมฯ รุ่นที่สอง ประกอบด้วย รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่กลุ่มศึกษานิเทศก์ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน และกลุ่มอำนวยการ โดยมีนางสาวกัลยา ก้อนแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงาน 

อบรมขยายผลการใช้งานระบบ Smart Obec

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมอบรมขยายผลการใช้งานระบบ Smart Obec และ Amss++ โดยมีนายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานฯ ทั้งนี้การอบรมประกอบด้วย รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารการเงินฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และหน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมอบรม ณ ห้องศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านICT สพป.แพร่ เขต 1 ข่าว/ภาพ โดยธนัติพงษ์ ชั

กีฬาสีแม่ยางตาล

นายภรณ์พงศ์ วิชัยปะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล เป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่ยางตาล โดยมี ว่าที่ ร.ต.พิพัฒน์ เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ยางตาล กล่าวรายงาน

โรงเรียนเจริญศิลป์อวยพรตรุษจีน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และคณะบุคลากรในสำนักงานเขตฯ รับอวยพรจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ และชมการแสดงเชิดสิงโตของนักเรียน เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ณ สพป.แพร่ เขต 1

เสนอกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมครูวิชาการ โรงเรียนนำร่อง เรื่องกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการได้นำเสนอกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่ได้จัดขึ้นในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

เตรียมความพร้อมการอบรม Smart Obec

นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ Smart Obec และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Amss++ โดยมีคณะวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ้เข้าร่วมประชุมฯ

 

หน้า

หนังสือราชการ

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed