ประชุมกรรมการประเมินความพึงพอใจ

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย  ที่มีต่อการบริหาร ตลอดจนการบริการของ สพป.แพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑

โครงการพระราชดำริ

นายศักดิ์  สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาบุคลากรตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ มี นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กล่าวรายงาน ณ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ อ.เมือง จ.แพร่ 

มีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษา

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดประชุมสัมมนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืนโดยเน้นการมีส่วนร่วม มี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑  ร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ 

เชิดชูครูดี นักเรียนเก่ง โรงเรียนเด่น

นายศักดิ์  สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่มีผลการสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ระดับชั้น ป.๖ ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  ตามโครงการหอการค้าจังหวัดแพร่ เชิดชูครูดี นักเรียนเก่ง โรงเรียนเด่นประจำปี ๒๕๕๘ มีนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กล่าวรายงาน นายสมปอง  ดวงจิต ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดแพร่และคณะร่วมแสดงความยินดี

ค่ายภาษาสู่อาเซี่ยน

นายธรรมรงศักดิ์  อินกัน ผอ.รร.วัดต้นไคร้ และคณะครู นำนักเรียนเข้าค่ายอบรมค่ายภาษาพัฒนาสู่อาเซี่ยน รร.วัดต้นไคร้-นาตอง มีนางสาวชฎารัฐ  ปลูกเพาะ ศน.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะเป็นวิทยากร โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก เทศบาลตำบลช่อแฮ 

อบรมธรรมะ

ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์  เสนาธรรม ผอ.โรงเรียนแม่ยางตาล-บ้านหนองเจริญ และคณะครูนำนักเรียนชั้น ป.4 - ม.3 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมธรรมะ ในโครงการเด็กดีด้วยคุณธรรมนำชีวิต ณ วัดแม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ระหว่างวันที่ 1-3 มิ.ย.58

เปิด BBL มิ่งเมือง

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายดิเรก ฉันทา ประธานเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง กล่าวรายงาน

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed