อบรมบุคลากร

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสำนักงานด้าน ICTเพื่อปฏิบัติงานสารบรรณ ณ ห้องศูนย์พัฒนาบุคลากรด้าน ICT สพป.แพร่ เขต ๑ วิทยากรโดย นายเมทวินทร์  อินต๊ะจวง ผอ.ร.ร.บ้านห้วยฮ่อม 

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๗ /๒๕๕๗ เพื่อรับทราบนโยบายของ ดร.กมล  รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

ร่วมใจถวายพระพร

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑  นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯและ คณะบุคลากรกลุ่มนิเทศ สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมพิธีโครงการ “ศูนย์ ๓ วัยฯ ร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๕๗”  ณ ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ป่าแมต จ.แพร่

ค่ายเยาวชนคนดี

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานเปิดโครงการเข้าค่ายโรงเรียนสุจริต  “ค่ายเยาวชน คนดีของแผ่นดิน” โรงเรียนต้นแบบ มีโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายร่วม ๑๐ โรงเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์

เลื่อนขั้นเพิ่มเติม

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเพิ่มเติมครั้งที่ ๑(๑ เม.ย๕๗)ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค(๒) ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

อบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ

การฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กฯ

ดาวน์โหลดรูปได้ที่ อ่านต่อ

ประชุมผู้บริหารเขต ๑

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑  ประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เพื่อรับทราบนโยบายการปฏิบัติราชการของ เลขาธิการ  กพฐ. ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed