พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

ค่ายภาษาไทยน้ำเลา

นางสาวสุรีย์  ทาประเสริฐ เลขานุการนายก อบจ.แพร่ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่อาเซี่ยน ค่ายภาษาไทย กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร โดยมี นายวรทัศน์ ศิริเดชพันธ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร กล่าวรายงาน ณ ร.ร.บ้านน้ำเลาเหนือ มี นางสาวพัชรินทร์  สามารถ เป็น ผอ.ร.ร.

ประชุมทีมงานคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ประชุมทีมงานคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ที่ศาลาพักผ่อน สพป.แพร่ เขต 1 และประชุมการจัดตั้งชมรมลูกจ้าง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธาน และมีนายเชษฐา สยนานนท์ กำกับดูแลกลุ่มอำนวยการ 

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกประธานและผู้แทนคณะกรรมการจำนวน 2 คน ประชาสัมพันธ์จังหวัด 1 คน และ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ไปประชุมเพื่อรับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการคัดเลือกครู ในวันที่  5 กันยายน 2557 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ โดยมีนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล รองผวจ.แพร่ ปฏิบัติราชการแทน ผวจ.แพร่ เป็นประธานในที่ประชุม และนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนึสรณ์ รก.ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นกรรมการ

อบรมทางไกลผ่านดาวเทียม

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพปแ.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่เขต ๑ คณะผู้บริหารเขตพื้นที่ สพป.แพร่ เขต ๑ และผู้บริหารสถานศึกษา ร.ร.ขนาดเล็กในสังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ อบรมทางไกลผ่านดาวเทียม เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการสู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียนและเรื่อง “เส้นทางสู่ความสำเร็จการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมระดับโรงเรียน” โดยรับชมการถ่ายทอดสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียมจาก ร.ร.ไกลกังวล อ.หัวหิน          

ประชุม ผอ.ร.ร.

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายปฐมพงษ์  ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร ร.ร.สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสักทอง  สพป.แพร่ เขต ๑ นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ นายเชษฐา  สยนานนท์ นายกนก  อยู่สิงห์ นายสมศักดิ์ อภัยกาวี นายสุกิจ  ยาพรม นายเสมอ วีระบูลยฤทธิ์  นายประสิทธิ์  อินวรรณา นางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพป

โรงเรียนดีศรีตำบล

นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานเปิดโครงการและบรรยายสรุปการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล(กิจกรรมการถอดบทเรียน) ปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑

วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์

นางสาวชฏารัฐ  ปลูกเพาะ  หัวหน้างานพัฒนางานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  สพป.แพร่เขต ๑ ประชุมครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ ห้องประชุมสักทอง ๒  สพป.แพร่ เขต ๑

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed