รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 2 กันยายน 2563

2 กันยายน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เพื่อรับฟังนโยบายจาก สพฐ.และนำไปสู่การปฏิบัติ

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ครั้งที่ 3/2563

1 กันยายน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ครั้ง 3/2563 โดยมีการมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง โรงเรียนที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น และนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 8/2563

31 สิงหาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

จิตอาสา

28 สิงหาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย "จิตอาสา Big Cleaning สวนสาธารณะเชตวัน" ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษา "ศูนย์การเรียน บ้านเมตตาแพร่"

5 สิงหาคม 2563 นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษา โดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของ “ศูนย์การเรียน บ้านเมตตาแพร่” ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมวาสนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 28/2563

5 สิงหาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 29/2563 ประจำวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมยมหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เพื่อรับฟังนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำไปสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งมีการประชุมทีมบริหารเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานต่อไป

คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

4 สิงหาคม 2563 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed