ประชุมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

17 มิถุนายน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมฮ่มไม้ปลายนา โรงแรมสวนกุหลาบแก้วรีสอร์ท อ.เมือง จ.แพร่

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลแพร่

16 มิถุนายน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลแพร่ ซึ่งจะเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 รวมถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีบุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุข ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนครู และภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม

ประชุมทางไกล (Teleconference)

16 มิถุนายน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกล (Teleconference) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสรรหาคณะกรรมการติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

คิดค่าคะแนนย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

12 มิถุนายน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลและให้ค่าคะแนนประเมินศักยภาพ ตามองค์ประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมโกศล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2563

10 มิถุนายน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหาร ประธานเครือข่ายการศึกษา เข้าร่วมประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2563 โดยมี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ.

ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลหนองม่วงไข่"

9 มิถุนายน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไ

ประเมินตนเอง (IIT)

5 มิถุนายน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อเข้าระบบและประเมินตนเอง (IIT) ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ทางระบบ QR Code บนสมาร์ทโฟน โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 34 คน ณ ห้องประชุมยมหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed