กีฬากลุ่มเครือข่าย "ผานางคอยเกมส์"

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย ประจำปีการศึกษา 2560 “ผานางคอยเกมส์” ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) อ.ร้องกวาง จ.แพร่ มีโรงเรียนในเครือข่ายฯ จำนวน 9 โรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีนายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ผอ.รร.ร้องกวาง(จันทิมาคม) เป็นผู้กล่าวรายงาน

พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2561

บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 8/2561 เพื่อรับทราบนโยบายในการจัดการศึกษา ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง Video Conference Room สพป. แพร่ เขต 1

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมคณะ ได้ติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด ดังนี้ โรงเรียนบ้านกลาง (สนิทวิทยาการ) โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง (วัลลภราษฎร์รังสรรค์) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 โรงเรียนบ้านแดนชุมพล (ประชานุกูล) โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว (แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) และโรงเรียนบ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) โดยมุ่งหวังที่่จะให้การแนะนำ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาสามารถบริหารจั

ร่วมเสวนาสภากาแฟ "ร่วมคิด ร่วมพัฒนา เด็กป่าเลา"

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมคณะร่วมกิจกรรม "ร่วมคิด ร่วมพัฒนา เด็กป่าเลา" ซึงจัดโดยรร.บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานในท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มยมเหนือ และประชาชนในท้องที่ ซึ่งเสวนาเรื่องการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการสถานศึกษา ร่วมทั้งการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในวันที่ 26 ก.พ. 2561 ณ รร.บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) อ.สอง จังหวัดแพร่ 

ตรวจความพร้อมการเปิดชั้นเรียนอนุบาล 3 ขวบ

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1  น.ส.ดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ประเมินความพร้อมการเปิดชั้นเรียนอนุบาล 1 (3 ขวบ) ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก โดยมี นายธงชัย คำปวง ผอ.โรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

ตรวจสอบความเสียหายอาคารเรียนชำรุด

​วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว  รองผอ. สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายอาคารเรียนชำรุด ร่วมกันตรวจสอบอาคารเรียนชั้นอนุบาลของโรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสานราษฎร์วิทยา) ที่เกิดการชำรุดเนื่องจากมีอายุ การใช้งานมานาน เพื่อให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและเกิดความปลอดภัยแก่นักเรียน โดยจะได้เสนอของบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

ประชุมพิจารณาเสนอคำของบประมาณแลกเป้าประจำปีงบประมาณ 2561

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอคำของบประมาณแลกเป้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561 ซึ่ง สพฐ. ได้ดำเนินการปรับแผนและแนวทางการดำเนินการให้สอดคล้องตามนโยบาย รวมทั้งการจัดทำคำของบแลกเป้าของ สพฐ. มีเป้าหมาย เงื่อนไข และปฏิทินการดำเนินการงานงบแลกเป้า ในการจัดทำคำของบแลกเป้าของแต่ละโครงการให้สพป.

หน้า

หนังสือราชการ

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed