ประชุมลูกจ้าง

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมพนักงานขับรถ  พนักงานลูกจ้าง ในการตรวจสอบคุณสมบัติลูกจ้างประจำ สังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้นและเปลี่ยนสายงาน  ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นางสาวกัลยา ก้อนแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการชี้แจงรายละเอียด

ประเมินตนเอง

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่เขต ๑ ประชุมกรรมการดำเนินการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ เพื่อรองรับการตรวจติดตามและประเมินผลจาก สพฐ. ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑

เพิ่มเติมวิทยาศาสตร์

นายประสิทธิ์ อินวรรณา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง  ศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสักทอง โดยมี นางสาวบุศยมาส  แบ่งทิศศน.ชี้แจงรายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการพื้นฐาน

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นางกัลยา นวลใจ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และคณะประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีโรงเรียนควบรวม  โรงเรียนแม่ยางตาลและโรงเรียนบ้านหนองเจริญ โดยมี นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ดูแล กำกับกลุ่มเครือข่ายเบญจมิตร ร่วมประชุม

ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายเสมอ วีระบูลยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑นางสาวดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาการจัดการศึกษาและคณะข้าราชการ สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแพร่ 

คัดเลือกครูอาวุโส ปี ๕๗

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ขอรับเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๓๕ ราย เพื่อขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

แสดงความยินดี

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่เขต ๑มอบเกียรติให้กับ นายสุขุม กันกา ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ประจำปี 2557 โดยมี นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะกลุ่มเพื่อน ร่วมแสดงความยินดี 

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed