ประเมินตนเอง

นายเชษฐา สยนานนท์ รอง ผอ.สพป.แพร่เขต ๑ ประชุมกรรมการดำเนินการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ ในแต่ละมาตรฐาน เพื่อรองรับการตรวจติดตามและประเมินผลจาก สพฐ. ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา

นายเชษฐา สยนานนท์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะข้าราชการ สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมฟังเทศน์และเวียนเทียน ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร 

ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการแพร่รักษาศีลห้า

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการแพร่รักษาศีลห้า บ้านน่าอยู่ หมู่เฮาสุขใจ ณ ศาลาพุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร โดยมี พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ทำบันทึกตกลงร่วมกัน

ร่วมเป็นเจ้าภาพศพ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะข้าราชการ สพป.แพร่ เขต ๑ วางหรีดและร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณครูพรทิพย์ บุญมี ครู ร.ร.อนุบาลแพร่  ณ บ้านเลขที่ ๖๙ หมู่ ๑ บ้านมุ้ง ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ และจะทำการฌาปนกิจศพในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ พ.ค.๒๕๕๗ ณ ฌาปนสถานบ้านป่าแดง เวลา ๑๓.๐๐ น.

ข้อสอบกลาง

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำข้อสอบกลางระดับเขตพื้นที่ ระยะที่ ๑ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ วิทยากรบรรยายโดย ดร.ผดุงชัย ภู่พัฒน์ , ดร.อรรคพงษ์ สุขมาตย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

มอบหมายงาน

นางสาวกัลยา ก้อนแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ ประชุมลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ในเรื่องการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน เพื่อการสื่อสาร

นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน เพื่อการสื่อสาร(Comumicative Language Teaching : CLT) ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นางสาวชฎารัฐ ปลูกเพาะ ศน.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะเป็นวิทยากรบรรยาย

หน้า

Subscribe to Front page feed