นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน “ค่าย ครอบครัวนักคิด นักวิทย์สัมพันธ์”

17 กันยายน พ.ศ.2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน“ค่าย ครอบครัวนักคิด นักวิทย์สัมพันธ์” ณ วนอุทยานแพะเมืองผี ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และอนุบาลปีที่ 3 พร้อมด้วยผู้ปกครอง จำนวน 100 คนเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนปฐมวัย สร้างประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัย ให้ผู้ปกครอง โดยมีวิทูรย์ สินธุวงศ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลแพร่ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

16 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ ห้องวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดแพร่

16 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดแพร่ โดยมี นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

การอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการต่อต้านการทุจริต ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

16 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการต่อต้านการทุจริต ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายปพณ หม้อกรอง ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบงานพัสดุโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ทุกโรงเรียน

รับฟังข้อราชการและกรอบการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

15 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รับฟังข้อราชการและกรอบการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

14 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 25

บรรยายพิเศษ เรื่องการขับเคลื่อน ต่อยอด ขยายผลและติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อการจัดการเรียนการสอนและจัดทำข้อสอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)

14 กันยายน 2565 นางสาวรัตน์สุดา โอดเทิง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ บรรยายพิเศษ เรื่องการขับเคลื่อน ต่อยอด ขยายผลและติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อการจัดการเรียนการสอนและจัดทำข้อสอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed