ชี้แจงควบรวม

20 มี.ค.62 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศ นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางนิตยา กันทาสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุม สร้างความเข้าใจให้แก่คณะครู ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการควบรวมโรงเรียนบ้านแม่ยางยวง อ.ร้องกวาง จ.

ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครฯ

18 มี.ค.62 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคลากร 38ค(2) ประเภทวิชาการ จำนวน 6 ตำแหน่ง โดยกำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-15 มี.ค.62 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 19 มี.ค.62 ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

ถอดประสบการณ์

15 มีนาคม 2562 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์ ร่วมกับ ดร.มนทกานต์ แก้วพฤกษ์ น.ส.ธีรวรรณ บุญบำรุง และ น.ส.ทิพวรรณ ปัญญากวาว จากสำนักติดตามและประเมินผล สพฐ. ถอดประสบการณ์จาก สพป.ด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (การทดสอบ NT และ O-NET) ตามโครงการวิจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ สพป. และ สพม.

ประเมินตัวชี้วัด

15 มีนาคม 2562 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ สพป.แพร่ เขต 1

โรงเรียนควบรวม

13 มี.ค.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มและบุคลากร สพป.แพร่ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ชี้แจง และสร้างความเข้าใจกับคณะครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนชุม อ.ร้องกวาง สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 กรณีควบรวมกับโรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง เนื่องจากมีนักเรียนต่ำกว่่าเกณฑ์ที่กำหนด

รับผู้ตรวจฯกระทรวงศึกษาธิการ

8 มีนาคม 2562 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่้มนโยบายและแผน และคณะ ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการต่อ นางปัทมา วีระวนิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเจริญศิลป์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

เยี่ยมสนามสอบ NT

6 มีนาคม 2562 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าสอบ NT ณ สนามสอบในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed