พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์

17 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ในโอกาสเปิด เรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้รับอนุญาตจาก สคบ.จงหวัดแพร่ ให้เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบ On Site ให้นักเรียนมาเรียนทุกคน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เรียนแบบ O

นิเทศ ติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2546 โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ

17 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา) ในโอกาสเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และ ศบค.จังหวัดแพร่อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้มอบเกียรติบัตรรางวัลทรางคุณค่า สพฐ.

นิเทศเปิดเรียนตภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนบ้านห้วยขอน

17 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยขอน (ญาณศรัทธาสามัคคี) ซึ่งเป็นโรงเรียนหลัก มีนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแก้ว (อาสาพัฒนาอินทร์ราษฎร์วิทยา) มาเรียนรวม จำนวน 12 คน นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข สามารถปรับตัวในการเรียนกับเพื่อนในชั้นเรียนได้เป็อย่างดี และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอ

นิเทศโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว

17 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว (แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีโรงเรียนมาเรียนรวม 4 โรง และในภาคเรียนที่ 1/2564 มีนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ยางยวง (ลูนราษฎร์สงเคราะห์) มาเรียนรวม จำนวน 19 คน นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีความพึงพอใจในสถานที่เรียน และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โร

คณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team)

15 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ในระยะเวลา 1 ปี ของ นายสมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

คณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team)

14 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ในระยะเวลา 1 ปี ของ ของนายสวัสดิ์ แสงขัน ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

คณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team)

10-11 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1  เป็นคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 และ นายสันติชัย  บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ในระยะเวลา 1 ปี 

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed