พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมคิด ร่วมทำ ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา 2563

25 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมคิด ร่วมทำ ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา 2563 และจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 2564 ทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 โดยในภาคเช้าผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี/กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ และในภาคบ่ายประกอบด้วยผู้บริหารสถ

ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ.2564

25 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ศาลาประชาคมฯอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ซึ่งประธานฯ นำผู้ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกั

ร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้โอวาสและนำนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

25 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้โอวาทและนำนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ร่วมกับ นายอนุสรณ์ พรมรังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ครูผู้สอนและบุคลากร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชน ให้เห็นถึงพิษภัยจากยาเสพติดสร้างจิตสำนึกให้มีความตระหนักถึงความสำคั

ผู้ว่าพาเข้าวัด

24 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการ "ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5" ภายใต้โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ.

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5/2564

javascript:void(0)23 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมเทพวงศ์ อาคารเจ้าหลวง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ โดยมี นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

21 มิถุนายน 2564 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายกรัณฑ์ สมจิตต์ นายพนมรัตน์ ชาติสิงห์ทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เข

ประชุมขยายผลและฝึกปฏิบัติทดลองใช้ระบบ ปพ.3 ออนไลน์

18 มิถุนายน 2564 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลและฝึกปฏิบัติทดลองใช้ระบบ ปพ.3 ออนไลน์ "การดำเนินการรายงาน ตรวจสอบและจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ application zoom" โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้ว

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed