การจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ผู้ปกครองนักเรียน กรณีเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ พร้อมด้วย บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ผู้ปกครองนักเรียน กรณีเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันปู่สี(ราษฎร์วิทยากุล) ณ ศาลาหมู่บ้านสันปู่สี ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ประชุทวิชาการเรื่องแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 - 2570

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุทวิชาการเรื่องแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 - 2570 ณ ห้องประชุมสุดดี โรงแรมเอ็มบูทีค เชียงราย

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 ร่วมกับ นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่ว

ร่วมกิจกรรมการปฏิบัติงานของหน่วยทันตกรรมพระราชทานและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565  นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติงานของหน่วยทันตกรรมพระราชทานและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อประชาชนผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดาร ร่วมกับ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ ผอ.โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) และ ผอ.โรงแรียนบ้านแม่แรม ซึ่งดูแล อำนวยความสะดวกการให้บริการด้านสถานที่ เป็นหน่วยทันตกรรมพระราชทานและหน่ว

พิธีปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา รุ่นที่ 2

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2565 ร่วมกับ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่

ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการคัดกรองโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ

วันจันทร์ 20 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการคัดกรองโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ประชุมชี้แจงการประเมินตนเองเพื่อวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (IIT)

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการประเมินตนเองเพื่อวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (IIT) ร่วมกับ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed