การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนที่มีความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

18 ตุลาคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนที่มีความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องกระดังงาสพป.แพร่ เขต 1 โดยมีนางพัทธ์ธีรา บุญทน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดพิมพ์ข้อมูลประชากรวัยเรียนตาม ทร.14

18 ตุลาคม 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดพิมพ์ข้อมูลประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 ระหว่างวันที่ 18 - 21 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1โดยมีนายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อขอมีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

17 ตุลาคม 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ นางภัทราวรรณ วงศ์พระยา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อขอมีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 และนางสาวมณฑารพ กาศเกษมศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.แพร่ ร่วมเป็นคณะกรรมการ

การประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

17 ตุลาคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และการทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และปัจจัยภายนอก ของ สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องโกศล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษแพร่ เขต 1

การประชุมแต่งตั้งกรรมการประเมินการใช้คู่มือประเมินสมรรถนะผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน(Activity Based Learning : ABL)

17 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมแต่งตั้งกรรมการประเมินการใช้คู่มือประเมินสมรรถนะผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน(Activity Based Learning : ABL) ระดับประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีนายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

รับรายงานตัว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)

17 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และนางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล รับรายงานตัว นายวราเมธ อุ่นใจ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนสามัคคีพัฒนา สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3 เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) สังกัด สพป.แพร่ เขต 1

ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

13 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากร สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก และกลุ่มประเทศ GMS ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทนผู้ว่ารา

หน้า

หนังสือราชการ

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed