การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ครั้งที่ 7/2566

27 ตุลาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ครั้งที่ 7/2566 ณ ห้องวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 6/2566

27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ โดยมี นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

ให้การต้อนรับ ผศ.ทิพย์เกสร กำปนาทคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นโอกาสเข้าพบเพื่อปรึกษาการนิเทศนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

26 ตุลาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิทักษ์ กาวีวนนายสัญญา สิทธิเสนา นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ให้การต้อนรับ ผศ.ทิพย์เกสร กำปนาทคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นโอกาสเข้าพบเพื่อปรึกษาการนิเทศนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ณ ห้องรับรอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2566

26 ตุลาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมีนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

ร่วมรับชมรายการ “สพฐ. ขอมาเล่า” ครั้งที่ 1/2566

26 ตุลาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนายพิทักษ์ กาวีวน นายสัญญา สิทธิเสนา นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “สพฐ. ขอมาเล่า” ครั้งที่ 1/2566 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 ผ่านระบบ Video Conference Zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบาย จาก สพฐ. ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลสมรรถนะผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (Activity Based Learning : ABL)

25 ตุลาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลสมรรถนะผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน(Activity Based Learning : ABL) กิจกรรมจัดทำร่างหน่วยการเรียนรู้ แบบบูรณาการโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (ABL) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ

เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

25 ตุลาคม 2566 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่) ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมี นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายก อบจ.แพร่ เป็นประธานการประชุม

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed