โรงเรียนประชารัฐร่วมพัฒนา

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนประชารัฐร่วมพัฒนา (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ นโยบายแผนงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ ห้องประชุมสักทอง โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดจำนวน 45 โรง ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาประกอบด้วยข้าราชการครูและศึกษานิเทศก์ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว เข้าร่วมประชุม

นิเทศฯ โรงเรียนบ้านใน

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์ และ นางนิตยา กันทาสุข นักวิเคราะห์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านใน สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 กรณีเรียนรวมโรงเรียนบ้านพันเชิง ตามนโยบายโรงเรียนประชารัฐร่วมพัฒนา 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ต้นแบบโร

น้ำโค้งเรียนรวม

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และ นางนิตยา กันทาสุข นักวิเคราะห์ฯ ประชุมชี้แจง พบปะและสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองนักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 กรณีนำนักเรียนไปเรียนรวมฯ

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ดูงานแพร่ เขต 1

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ, นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และคณะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ซึ่งมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดี ณ สพป.แพร่ เขต 1

ครูผู้ช่วยรายงานตัว

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ต้อนรับและให้โอวาทครูที่สอบแข่งขันได้และครูตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 21 คน ดังนี้ รร.บ้านห้วยฮ่อม/น.ส.ฉัตรชรินทร์ สว่างเมฆฤทธิ์ รร.ไทยรัฐวิทยา31/นายโสภณ แสงจันทร์ รร.บ้านร้องกวาง น.ส.พรทิพย์ นวลใจบุตร รร.บ้านห้วยม้า/น.ส.พัชราวดี กาวิชัย รร.บ้านป่าแดง/น.ส.ศรีสิริ วิชารักษ

งานศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ในวันที่ 29 กันยายน 2561 โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร โรงเรียนบ้านเวียง โรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) และโรงเรียนเมธังกราวาส เป็นสถานที่จัดแข่งขัน และได้จัดการแข่งขันแยกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ วิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรม ซึ่งมุ่งหวังให้

Coaching การปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแก่ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1,เขต 2 เขต 3 และเขต 4, ผอ.สพป.แพร่ เขต 2, ผอ.สพป.น่าน เขต 1 และเขต2, ผอ.สพป.พะเยา เขต 2, และผอ.สพม.เขต 36 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่สพฐ.กำหนด พร้อมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานเพื่อพัฒนาการศึกษา ในวันที่ 23 กันยายน 2561 ณ สพป.เชียงราย เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed