นิเทศติดตามผลการพัฒนาครูพันธ์ุใหม่ให้เป็นครูมืออาชีพ

สพป.แพร่ เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ร่วมนิเทศติดตามผลการพัฒนาครูพันธุ์ใหม่ในสังกัด โดยได้แบ่งกลุ่มศึกษาดูงานของโรงเรียนที่รับผิดชอบแยกตามกลุ่มสาระ จากนั้นได้นำมาร่วมอภิปรายกลุ่มและนำเสนอเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครูผู้เข้ารับการอบรมฯ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

การสรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561

นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 ในโรงเรียนที่มีอัตราว่างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 อัตรา ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จากวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ที่ได้ออกค่ายจิตอาสาให้บริการสระผม ตัดผม ให้กับนักเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ซึ่งทางโรงเรียนขอขอบคุณ และชื่นชม มา ณ โอกาสนี้

รับชมรายการ"พุธเช้า ข่าวโรงเรียน" และ "พุธเช้า ข่าวสพฐ."

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัดร่วมรับชมรายการ ”พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ“ พุธเช้าข่าวสพฐ.” เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องห้อง Video Conference Room สพป.แพร่ เขต 1

กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินงาน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาณเขตสุจริต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน จากนั้นได้ให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติงานและขอให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสพป.แพร่ เขต 1 

พิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ได้รับมอบหมายจากผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ในการประชุมพิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ตามที่ สพฐ.จัดสรร โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง Video Conference Room สพป.แพร่ เขต 1

การขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้านตำบลละ 1) ปีการศึกษา 2561

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พบปะ และให้กำลังใจ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง ของโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง และโรงเรียนบ้านนาแหลม ที่มาเรียนรวมตามนโยบายของสพป.แพร่ เขต 1 โดยได้จัดค่ายการเรียนรู้วิถีชีวิต – วิถีรัฐราษฎร์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง อ.เมือง จ.แพร่

หน้า

หนังสือราชการ

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed