พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

23 กรกฎาคม 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมในฐานะคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 13
และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8  ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

23 กรกฎาคม 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายกนก อยู่สิงห์ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะกรรมการตรวจสอบการประ

ประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายกนก อยู่สิงห์
นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 10/2564  เพื่อหารือข้อราชการและขับเคลื่อนนโยบายจาก สพฐ. และนำไปสู่การปฏิบัติ ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

ประชุม Zoom การจัดทำแผนงานโครงการและคำของบประมาณรายจ่าย

16 กรกฎาคม 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก  อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการประชุมสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนงานโครงการ และคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการโรงเรียนคุณภาพผ่านระบบ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting) โดย ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

คลินิคออนไลน์

14 กรกฎาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงคลินิคออนไลน์ให้คำปรึกษาแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

จิตอาสา

14 กรกฎาคม 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ผอ.โรงเรียน คณะครู/บุคลากรโรงเรียนรัฐราษฎรบำรุง และคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งกวาว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ วัดพระธาตุเจดีย์ วัดพระธาตุเก่าแก่ของหมู่บ้านนาแหลม ต.ทุ่งกวาว  อ.เมือง จ.แพร่  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชก

ฉีดวัคซีน

15 กรกฎาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 ณ ชั้น 6 โรงพยาบาลแพร่ เป็นการรณรงค์และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีแก่ตนเองและสังคม

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed