มาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา

17 มีนาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม "มาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา" ซึ่งธนาคารออมสิน ได้ประชุมชี้แจง ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในการผ่อนปรนการชำระหนี้ให้กับบุคลากรและหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผอ.สกสค.จังหวัดแพร่ และบุคลากรใน สกสค.แพร่ เข้าร่วมประชุม

ประชุม O-NET

9 มีนาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจตัวแทนศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ

ประเมิน รอง ผอ.สพป.

9 มีนาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายสมเร็จ อุดแดง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ของ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล และ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่  โดยมี นายสมบูณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็น

ตรวจห้องมั่นคง

8 มีนาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องมั่นคง ซึ่งเป็นสถานที่จัดเก็บข้อสอบ O-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  โดยจะดำเนินการสอบในวันที่ 13-14 มีนาคม 2564

ร่วมเป็นเกียรติประเมิน ผอ.สพม.เชี่ยวชาญ

8 มีนาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในการประเมิน  ผลงานทางวิชาการ วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

รับข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3

8 มีนาคม 2564 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ นายภาณุวงศ์ ชัยวร นายพนมรัตน์ ชาติสิงห์ทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับมอบข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยนำไปจัดเก็บในห้องมั่นคง เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบ ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2564

ค่ายวิทย์สัมพันธ์

6 มีนาคม 2564 ดร.พิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ครอบครัวนักคิด ค่ายวิทย์ฯ สัมพันธ์" ของนักเรียนปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง แลครูผู้สอน ณ ห้องประชุมสำนักงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำ ลุ่มน้ำยม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ผอ.โรงเรียนอนุ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed