พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

การประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

6 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ โอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกับศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้อง เป็นวิทยากรให้

ประชุมคณะกรรมการ พอสว.

2 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ พอ.สว. ประจำจังหวัดแพร่ โดยมี นายสมหวัง  พ่วงบางโพ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
และมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่

ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ

30 กรกฎาคม 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางกนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล  นายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ในหัวข้อ การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  โดย

ฉีดวัคซีเข็มที่ 2

29 กรกฎาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ผอ.โรงเรียนวัดเมธังกราวาส นายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลแพร่ และคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเมธังกราวาสและโรงเรียนอนุบาลแพร่ ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มที่ 2 Astrazeneca เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลแพร่

การประชุมการรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

27 กรกฎาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายกนก อยู่สิงห์ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

 

ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

23 กรกฎาคม 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2564 จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม ถวายเป็นพุทธบูชา ณ พระอ

การประชุมการยกย่องเชิดชูเกียรติ 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมการยกย่องเชิดชูเกียรติ 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยมี นายพิพัฒน์  ใจภักดี ผ.อ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษาที่เทศก์ที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed