บชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 12/2565 ประจำวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565

30 มีนาคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 12/2565 ประจำวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เพื่อรับฟังข้อราชการจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.

การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานีแก้หนี้ครู

29 มีนาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ มอบหมายให้ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานีแก้หนี้ครู สพป.แพร่ เขต 1 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมวาสนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

พิธีมอบเกียรติบัตรและให้โอวาทในโครงการประกวด จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

29 มีนาคม 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ มอบหมายให้ นางกนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรและให้โอวาทในโครงการประกวด จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อสอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

28 มีนาคม 2565 นายพิทักษ์  กาวีวน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อสอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษแพร่ เขต 1

พบปะและให้โอวาทแก่นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต

28 มีนาคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พบปะและให้โอวาทแก่นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 3 คน ที่เข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา โดยมี นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ศึกษานิเทศก์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1

ลงพื้นที่กำกับ ติดตามดูแลการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ของโรงเรียนบ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา)

25 มีนาคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการลงพื้นที่กำกับ ติดตามดูแลการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ของโรงเรียนบ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) เพื่่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยมี นางลัดดา วัฒนสัจจานุกูล ผอ.โรงเรียนบ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) และคณะครู บุคลากรทางก

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed