ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันครู พ.ศ.2561

นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 ของโรงเรียนในสังกัดที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองแพร่ เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ในวันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลแพร่ อ.เมือง จ.แพร่

ร่วมงานประเพณีไหว้พระธาตุเจดีย์ศรีนาตอง

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม และนายประสิทธิ์ อ้นจันทร์ ผอ.รร. คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดต้นไคร้ ร่วมงานประเพณีไหว้พระธาตุเจดีย์ศรีนาตอง พร้อมทั้งได้รับมอบทุนการศึกษาจากพระมหาบุญชิต อติธัมโม,ดร. รองเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ ผ่านพระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เพื่อสมทบจ้างครูสอนนักเรียนโรงเรียนวัดต้นไคร้ ในวันที่ 9 ม.ค. 2561 ณ วัดธรรมานุภาพ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่

การประชุมคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2561

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือที่มุ่งมั่นพัฒนางานลูกเสือของโรงเรียนให้เป็นตัวอย่างที่ดี สมควรได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ปีงบประมาณ 2561 โดยมีโรงเรียนในสังกัดส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนวัดกาญจนาราม (ประชาชนูทิศ) ในวันที่ 4 ม.ค 2561 ณ ห้องวาสนา

รับพรปีใหม่ พุทธศักราช 2561

วันที่ 3 มกราคม 2561 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมกันประกอบพิธีไหว้พระ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสพป.แพร่ เขต 1 เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561 พร้อมกันนี้บุคลากรในสังกัดได้รับพรปีใหม่จากผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นหลักในการใช้ชีวิต ต่อไป 

การประชุม VDO Conference รับมอบนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย รองผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ร่วมประชุม VDO Conference รับมอบนโยบายจากนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2561 ให้นักเรียนไทย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอนุบาลแพร่

การแข่งขันกีฬาเครือข่าย "สองฝั่งสามัคคีเกมส์" ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา”สองฝั่งสามัคคีเกมส์” ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยมีนายอนุสรณ์ พุทธจร ประธานเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ อ.สอง จ.แพร่

การประชุมสรุปรายงานการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2/2560

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสรุปรายงานการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2/2560 โดยมีการพิจารณาห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ ของแต่ละกลุ่มจำนวน 7 กลุ่ม ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed