งานวันครูอำเภอร้องกวาง ปี พุทธศักราช 2561

นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในงานวันครู ปี 2561 อำเภอร้องกวาง ซึ่งในปีนี้ได้จัดงานร่วมกับสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอร้องกวาง และสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอร้องกวาง เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู และจัดกิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครูในอำเภอร้องกวาง โดยได้มอบเกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพและโรงเรียนคุณภาพ ในวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์  อ.ร้องกว

งานวันครูอำเภอเมืองแพร่ ปีพุทธศักราช 2561

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต1 เป็นประธานในงานวันครู ปี 2561 ซึ่ง สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกับสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองแพร่ จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและมอบเกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพและโรงเรียนคุณภาพ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ โดยมี นายธรรมรงศักดิ์ อินกัน ผอ.โรงเรียนอนุบาลแพร่ กล่าวรายงาน

ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธิเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ซึ่งในการจัดงานได้มีการมอบรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น และสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดแพร่ ณ ศูนย์ประชุมกอเปา (บริเวณงานฤดูหนาวจังหวัดแพร่) ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันครู พ.ศ.2561

นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 ของโรงเรียนในสังกัดที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองแพร่ เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ในวันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลแพร่ อ.เมือง จ.แพร่

ร่วมงานประเพณีไหว้พระธาตุเจดีย์ศรีนาตอง

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม และนายประสิทธิ์ อ้นจันทร์ ผอ.รร. คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดต้นไคร้ ร่วมงานประเพณีไหว้พระธาตุเจดีย์ศรีนาตอง พร้อมทั้งได้รับมอบทุนการศึกษาจากพระมหาบุญชิต อติธัมโม,ดร. รองเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ ผ่านพระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เพื่อสมทบจ้างครูสอนนักเรียนโรงเรียนวัดต้นไคร้ ในวันที่ 9 ม.ค. 2561 ณ วัดธรรมานุภาพ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่

การประชุมคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2561

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือที่มุ่งมั่นพัฒนางานลูกเสือของโรงเรียนให้เป็นตัวอย่างที่ดี สมควรได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ปีงบประมาณ 2561 โดยมีโรงเรียนในสังกัดส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนวัดกาญจนาราม (ประชาชนูทิศ) ในวันที่ 4 ม.ค 2561 ณ ห้องวาสนา

รับพรปีใหม่ พุทธศักราช 2561

วันที่ 3 มกราคม 2561 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมกันประกอบพิธีไหว้พระ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสพป.แพร่ เขต 1 เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561 พร้อมกันนี้บุคลากรในสังกัดได้รับพรปีใหม่จากผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นหลักในการใช้ชีวิต ต่อไป 

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed