กิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ อันแสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

11 มิถุนายน 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายสัญญา สิทธิเสนา นางปนัดดา อุทัศน์ นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ อันแสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กร เป็นการปลูกฝังสร้างจิตสำนึก ตระหนักรู้และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และการดำเนินงานในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริตของบุคลากร พบปะบุคลากร และให้ข้าราชการ ลูกจ้างที่มาอยู่ใหม่แนะนำตัว ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1